ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” ตามโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” ตามโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่


เอกสารแนบ