ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาททางเลือก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาททางเลือก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม


เอกสารแนบ