ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบเกียรติบัตร และเงนิ รางวัลให้แก่ นางภัทรวรรณ สริ จิ ันโท เจ้าหน้าท่ศี าลยตุ ิธรรมชำนาญงาน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับ ดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พพิ ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบเกียรติบัตร และเงนิ รางวัลให้แก่ นางภัทรวรรณ สริ จิ ันโท เจ้าหน้าท่ศี าลยตุ ิธรรมชำนาญงาน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับ ดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารแนบ