ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ในหัวข้อเรื่อง “ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการ เดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring)”

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ในหัวข้อเรื่อง “ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการ เดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ในงานปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring)”


เอกสารแนบ