ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในหัวข้อความรู้เรื่อง “การขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ EM”

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในหัวข้อความรู้เรื่อง “การขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ EM”


เอกสารแนบ