ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ”

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ”


เอกสารแนบ